Algemene voorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar contant te Lendelede, Ieper of Tielt. Het trekken van wissels wijkt hiervan niet af en brengt geen schuldvernieuwing teweeg.
2. Klachten dienen ons schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na levering van de goederen gedaan te worden.
Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. Vertraging in leveringstermijn geeft geen recht tot nietigverklaring van
een bestelling en kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.
3. Retourzendingen zijn mogelijk na schriftelijke klacht bij aangetekende zending, dit binnen de 8 dagen na ontvangst levering of
binnen de 8 dagen na vaststellen verborgen gebrek. Retourzendingen zijn nooit mogelijk wanneer de goederen meer dan 2
maanden eerder geleverd werden of wanneer het specifieke goederen betreft zoals maatwerk of producten met
houdbaarheidsdatum.
4. Facturen dewelke op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder dat enige sommatie nodig is, een
intrest op van 10% per jaar.
5. Bij onverantwoorde en ongegronde niet-betaling op de vervaldag of daarna zal bovendien, als conventionele
schadevergoeding van rechtswege en zonder dat enige sommatie nodig is, de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogd
worden met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van € 1859 zelfs bij toekenning van termijn van respijt.
6. De niet-betaling van een schuld op de vervaldag, maakt alle vorderingen van rechtswege en zonder aanmaning ineens opeisbaar en geeft de mogelijkheid alle verdere bestellingen of leveringen op te schorten.
7. De goederen blijven onze eigendom tot volledige afbetaling van de factuur of het rekeningsbedrag.
8. De klant staat in voor de goede plaatsing en werking van de door ons geleverde producten; wij nemen hierin geen enkele
verantwoordelijkheid op.
9. Garantie : hiervoor refereren wij naar de geldende garantievoorwaarden van onze leveranciers. Defecte artikelen onder
waarborg moeten met een kopie van de factuur aan ons worden bezorgd.
10. Herstellingen : hiervoor verwijzen wij naar onze “herstelvoorwaarden”.
11. Offerteprijzen zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten. We behouden ons het recht om de prijs aan te passen
van artikelen van buitenlandse oorsprong ingeval de muntwaarde ervan op het moment van aanlevering hoger is dan op de
offertedatum.
12. Franco levering vanaf €300. Verkoop van onze goederen gebeurt in onze magazijnen; transport en levering van goederen
gebeurt op risico van de koper.
13. De besteller of bestuurder van een vennootschap blijft verantwoordelijk voor de betaling van de facturen, ook indien de
factuur op vraag van de besteller wordt opgemaakt op naam van een derde.
14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.
Version française sur simple demande.